Habarlar

 • Aeonium Ice warri variegata: açyş we terbiýe prosesi
  Iş wagty: Mart-02-2023

  Aeonium buz söweşijisi variegata: Açyş we terbiýe prosesi Ady: Aeonium buz söweşijisi variegata Aýal ene-atasy: Aeonium buz söweşijisi tarapyndan açylan: Şandong Hytaýda bir teplisanyň eýesi Tohumçy: Oni teplisasynyň Sýao Fei Terbiýe wagty: 2021-nji ýylda ösümlik aýratynlyklary: Esasy bedeni ýagty sary, t ...Koprak oka»

 • Mermerden ýasalan sukkulentler ýaňlanýar
  Iş wagty: 15-2023-nji fewral

  Mermerli sukkulentler “Ehoveria” ýa-da “Echeveria”, “Crassulaceae” degişlidir.Ösümlik rozet görnüşli we ýaýrady.Leavesapraklary uzyn we ýumurtga we galyň.Leavesapraklaryň arka tarapy üçburç şekilli we uzyn.Leavesapraklaryň öň tarapy üçburç we ýiti.Ganyň uly ýerleri sp ...Koprak oka»

 • “Echeveria elegans” alba jele ýaly
  Iş wagty: Fewral-06-2023

  Echeveria elegans'alba 'E Echeveria elegans maşgalasyna degişlidir , Crassulaceae.Leavesapraklary dykyz tegeleklerde çemçe görnüşli, galyň, rozet şekilli, birneme örtülen, ýaşyl-ak, gysga maslahatlar bilen ösümlik, i bolanda güýçli örtmek we aç-açanlyk duýgusyna eýe ...Koprak oka»

 • Yssy howada sukkulentleri nädip tygşytlamaly
  Iş wagty: -20anwar-12-2023

  Howa çalşygyny saklaň Sukkulentleriň kadaly ýaşamagy üçin tomusda üznüksiz howa çalşygy örän möhümdir.Howa çalşygynyň esasy wezipesi, suwly küýzelerdäki artykmaç suwy çalt bugarmak, suw ýygnanmazlyk we şol bir wagtyň özünde çygly we yssy gurşaw sebäpli döreýän kök çüýremesinden gaça durmakdyr ...Koprak oka»

 • Näme üçin süýdemdirijileriň ýagdaýy gülleýär
  Iş wagty: -anwar-02-2023

  Gülleýäninden soň, sukulentiň ýaramazlaşmagynyň iki esasy sebäbi bar.1.Sukkulentleriň gülleýän möwsümi, adatça ýazyň ahyrynda we tomsuň başynda bolýar.Springazda ýagyş köp, käbir ýerlerde ýagtylyk beýle gowy bolmazlygy mümkin.Tomusyň golaýynda yssy, hatda kölegeli hem bolup biler.Ev ...Koprak oka»

 • Uly we ýagly bolmak üçin sukkulentleri nädip ösdürip ýetişdirmeli
  Iş wagty: 27-2022-nji dekabry

  Maslahat 1: Ortaça suw.Süýji ýagy ösdürip ýetişdirmek isleseňiz, suw gaty möhüm ädimdir.Ösümlikler ýapraklaryny suw saklamak üçin ulanýarlar, bu bolsa olary semiz edýär.Suwaryş aýratyn bir zat.Bahar we güýz ösýän pasyllardyr.Bu etapda, ýarym aýda bir gezek suwarmak ýeterlikdir ...Koprak oka»

 • Sukkulentleriň sagdyn ýapraklary taşlamagynyň sebäbi
  Iş wagty: 14-2022-nji dekabry

  1.Güýçlendirmek Suwuklaýjylaryň haýsydyr bir sebäbe görä sagdyn ýapraklaryny ýitirýändigine göz ýetirseňiz, suwuň aşmagy sebäpli bolup biler.Sukkulentleri aşa köp suwarmak, köklerini suw basar we ýapraklaryň ýitmegine sebäp bolar.Bu wagt suwarmagy bes etmeli.Sukulýentleri öz-özüni şemallaşdyrýan ýerde goýuň, ...Koprak oka»

 • Topraksyz süýjüleri nädip ösdürip ýetişdirmeli
  Iş wagty: Dekabr-03-2022

  1-nji ädim dogry wagty saýlaň Sukkulentleriň gidroponiki suw salmagyň wagty gaty möhümdir.Sukkulentleriň suw salmagy üçin iň amatly wagt bahar we güýzdir, sebäbi bu iki möwsüm ösümlikleriň işjeň ýaşaýyş döwri bolup, suwda ýaşamagyň ähtimallygy has uludyr ...Koprak oka»

 • Gidroponiki sukkulentler VS adaty toprak ösdürip ýetişdirmek!
  Iş wagty: Noýabr-24-2022

  Gidroponiki sukkulentler toprakda ösdürilip ýetişdirilen sukkulentlerden has arassa görünýär we irki döwürde has çalt ösýär, aslynda köp sanly ekiş ussalary toprak bilen ekmezden ozal kök ösdürip ýetişdirmek üçin gidroponikany ulanýarlar. Kökleri ulalansoň, topraga ekmezden ozal guradyň. gazana ...Koprak oka»

 • Suwly topragy nädip sterilizasiýa etmeli
  Iş wagty: Noýabr-08-2022

  Justaňy satyn alnan täze toprak, esasanam granul toprak we torf topragy bolsa, adatça mikrob ýumurtgalarynyň problemasy barada alada etmegiň zerurlygy ýok we gönüden-göni ulanylyp bilner. Eger toprak ekmek üçin ulanylsa, ekişden öň edip biler kaliý permanganat ergini bilen sterilizasiýa edilmeli, umuman soa ...Koprak oka»

 • Dag gülüni ösdürip ýetişdirmek we dolandyrmak
  Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr

  Dag gülü, Afrikanyň demirgazyk-günbataryndaky Kanar adalarynda we Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La La Palma we La Gomera adalarynda dogulýar. Olar kanýonlarda, daglarda gaýalarda we ýaprakly tokaý ýerlerinde ösýärler.Tomusda gurak we ýagyşly, salkyn we çygly ...Koprak oka»

 • Sukkulentleriň güllemegi üçin zerur şertler
  Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr

  Angiospermler belli bir tapgyra wegetatiw ösýär.Lightagtylyk we temperatura faktorlary belli bir talaplara laýyk gelende, köpeliş ösüş tapgyryna geçip bilerler.Baldaklaryň käbir ýa-da hemme apical meristemleri ýaprak primordiýasyny we bud primordiýasyny emele getirmeýär, tersine gül primordiýasyny emele getirýär ...Koprak oka»

123Indiki>>> Sahypa 1/3