Lithoplar

 • Lithop Conophytum Vanzylii

  Lithop Conophytum Vanzylii

  Conophytum Vanzylii köp ýyllyk sukkulent hasaplanýar ýa-da köplenç şertsiz terezä azalýar. Baldagy gysga we köplenç görünmeýär. Metamorfoz ýapragynyň eti gipertrofiki, garşydaş birleşigiň iki bölegi tersine konus bolýar.

   

  Conophytum Vanzylii gülleri biseksual, arassa, ýekelikde ýa-da aksillary ikitaraplaýyn simler ýa-da terminaly ýeke şahaly simler, perianth 1 pyrlanan, 4-den 5-e çenli aýrylan ýa-da birleşdirilen deri, ýaşyl sepals.

   

  Stamens esasan 5, ýöne köplenç köpüsine bölünýär, daşky köplenç steril we gül ýaly, filamentler bölünýär ýa-da bukjalara sintez edilýär ýa-da monomerlere bölünýär; Pistil esasan 3 ~ 5 karpel birleşýär, ýumurtgalyk ýokary ýa-da pes, 1 ~ 5 kamera ( wagtal-wagtal 20-ä çenli) .Ovullar her kamerada köp, seýrek, ters ýa-da egrilen. Kapsula ýa-da berry ýaly.

   

  Conophytum Vanzylii agzynyň ýagly bedeni, gyzyl agzy, 3 ~ 4 ýyllyk daş gülleri güýzüň garşysyndaky boşlukdan sary, ak, gülgüne we beýleki gül reňklerini çykarýar, ýekeje gül 3 ~ 7 gün açyp biler. gülleýär, güller tutuş ösümligi gurşap alýar we örän näzikdir. Birnäçe ýyldan soň toparlara bölüner.

 • Lithop Green Ophthalmophyllum Friedrichiae

  “Lithop Green Ophthalmophyllum Fridrichiae”

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Lithop Pleiospilos Royal Flush

  Lithop Pleiospilos Royal Flush

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Succulent Plant Lithop “Golf”

  “Golf” ajaýyp ösümlik litopy

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Succulent Plant Lithop L. hookeri

  Succulent Plant Lithop L. hookeri

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Lithop Pink Conophytum Burgeri

  Lithop Pink Conophytum Burgeri

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Succulent Plant Lithop “Biscuits”

  Süýji ösümlik litopy “Biskwitler”

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Lithop Plant mix color L. lesliei

  Lithop Zawody garyşyk reňk L. lesliei

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Tersine konus Pebble görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Lithop Plant aucampiae L. Bol.

  Lithop Zawody aucampiae L. Bol.

  Aucampiae L. Bol. litofiliýa urugynda has ygtybarly endikdir we tomusda guraklyk görünmeýär. Gün tigirli yssy gyşyň yssy we salkyn tomus howasyny, gurak we güneşli gurşawy halaýar. Pes temperaturadan gorkuň, güýçli boluň yşyk

   

  aucampiae L. Bol.gün şöhlesi ýaly, ösüş temperaturasy 20 ℃ 24 is, bahar we güýz möwsümi günorta balkona ýa-da penjiräni ösdürip ýetişdirmeli, bu döwürde onuň gülläp ösýän döwri, her 3-5 günden 1 gezek suw guýulmaly, öňe sürülýär ösmegi we güllemegi. Daş gülüň ösüş düzgüni, mart-aprel aýlary aralygynda ösüp başlaýar, ýokary temperatura möwsüminde ösmegini togtadýar, tomusda gurak döwre girýär, salkyn güýzden soň ösmegini we gülläp ösmegini dowam etdirýär. gül öçenden soň gyş pasly. [1]

   

  Bu bölümiň paýlanyş meýdanyny ýykyň we redaktirläň

 • Lithops Plant Kikusiyo Giyoku

  Lithops Zawody Kikusiyo Giyoku

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş it Lithoplar
  Atrribute: Mini sokulent etli ýapraklar
  Ösümligiň görnüşi: Daş görnüşi
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Lithops Plant Pleiospilos Royal Flush

  Lithops Plant Pleiospilos Royal Flush

  Pleiospilos Royal Flush tomus guraklygynda, beýleki möwsümiň ösmegi, Pleiospilos Royal Flush gabygynyň döwri has uzyn bolar, ösýän möwsümde ýaýrap biler, gabyk döwri has köp gün şöhlesine, az suw bilen ýüzbe-ýüz bolmaly, şeýle hem güne ýanmaz, gyzyl imperator jade desquamate köne deriniň daşynda ýuwaş-ýuwaşdan gury, täze ösümlige, täze ösümlik ýapragy we köne pyçak bilen üpjün edilýän iýmitler bir wagtyň özünde ösüp biler.

  Pleiospilos Royal Flush ekiş materiallary esasan geçirijilikli we dem alýan, Pleiospilos Royal Flush güne çydamly däl, tomus gün şöhlesine eýe bolmaly, Pleiospilos Royal Flush gabygy döwri degişli suwy yzarlap biler, bu görnüş adatça gury suw üpjünçiligi, suwaryş basseýn däl. ýagty we şemalladylýan ýagtylyga ýerleşdirilen tomus kölegesi, tomus yzda galar ýa-da suw kesiler, köpüsi çüýrär, tomusda Pleiospilos Royal Flush ýa-da ideg etmek aňsat däl, suw az çüýrär. Bütin tomus suwsyz, biperwaý guratmak hem aňsat. Güýzde temperatura peselende, suw üpjünçiligi ädim-ädim dikeldilip bilner. Zawod doly bolsa, ony doldurmagyň zerurlygy ýok.Biraz tolgundyryjy bolsa, derrew dolduryp bolar. Gyşda howanyň temperaturasy gaty pes we aýazdan gaça durmaly.Toprak nol dereje Selsiýada gurak bolanda hiç hili mesele ýok. Demirgazyk bilen günortanyň arasyndaky tapawut birneme uludyr, gül dostlary öz gurşawyna görä ösdürip ýetişdirmeli, gyzyl imperator jade köpelmegi ekilip bilner, gül dostlary üns bermeli gyzyl imperator deri inçe suw, güne has çydamly, gül dostlary güne ýanmaga üns bermeýärler.

 • Succulent plant Lithops Olivacea

  Süýji ösümlik Lithops Olivacea

  Uzynlygy 25mm we ini 18mm bolan gül ýaly däl wagty daşa meňzeýän jübüt ýapraklary bilen birkemsiz, köp ýyllyk ajaýyp.Bu görnüş, köplenç 30 ýa-da has köp kelleli gaty uly bölekleri emele getirýär.Penjire zeýtun-ýaşyl ýa-da açyk ýaşyl;gapdallary çal reňkde käwagt ýaşyl-sary reňkli, käte aç-açan gyrmyzy bolýar.Penjire, kelleleriň iň uly aýlawyndan has kiçi.

   

  Collectedygnalan ösümliklerde penjire köplenç tekiz we goýy goňur-ýaşyl bolýar, ýöne ösdürip ýetişdirilende penjireler hemişe ýaşyl we konweks bolýar.Käbir ösümliklerde adalar ýok (var. Makulata), beýlekilerinde 16 ada çenli adalar bolup biler.Penjiräniň gyrasy käbir ösümliklerde diňe biraz diş bejergisi, beýlekilerde margin aýratyn diş bejergisi.Güller sarymtyl, diametri 30 mm çenli, 5-merous.

12Indiki>>> Sahypa 1/2