Hoya

 • Succulent Plant Hoya lacunose SP

  Süýji ösümlik Hoya lakunoza SP

  Semiarym gyrymsy agaçlara çykmak, düwünlerdäki gaharly kökler; Korollanyň iç ýüzünden başga ähli ösümlik globusly. Uzynlygy 3-4,5 sm we ini 1,5 sm bolan ýumurtga ýa-da ýumurtga-lanceolate ýapraklary ýaprakly, ikisiniň üstünde tegelek, lakunar. gurak bolanda ýüzler, margin aç-açan dikeldilýär; Orta damarlar ýokary galdyrylýar, gapdal damarlar görnüp durmaýar; uzynlygy 5-10 mm bolan Petiole, ýaprakly düwürtikler göze ilmeýär. Leavesapraklardan birnäçe sm uzynlyk; Calyx lobes ovate, obtuse; Corolla ca.Diametri 5 mm. ak ýüpek tohum palto bilen

 • Succulent Plant Hoya imbricata

  Sokulent ösümlik Hoya imbricata

  Adatça, agaç howasynyň diwarynda ýyly howa ýaly dogulýan, ösmek üçin amatly gurak, ýarym örtükli gurşawa çydap bilýär, gün şöhlesiniň öňüni almaly. Öýde bejeriş gün şöhlesine laýyk gumus baý topragy üpjün edip biler.

 • Hoya Bella Variegated in

  Hoya Bella dürli-dürli

  Hoya Bellanyň ösüş endikleri we gorap saklamak usullary

  Çygly we ýyly gurşawy saklamak aňsat we halaýar.Buduň ösýän döwründe topragyň çygly bolmagyna we howanyň çyglylygyny ýokarlandyrmaga üns bermelidir.Lightagtylyga ýokary talaplar ýok we kölege ýa-da göni gün şöhlesine çydap bilýär. Lightagtylygy dargatmak, ýarym kölegeli ekiş gurşawy, göni gün şöhlesinden gaça durmak, tomus kölegeli howa çalşygy bolmaly. Bu gül ekilýän topraklaryň köpüsine ulanylyp bilner.Bölejikleriň paýy ýarymdan köp däl.Çyglylygy halaýar, ýöne köküň çüýremegine sebäp bolýan suw ýygnanmagynyň öňüni alýar. Pelageanyň ösmegi üçin amatly temperatura 18 ~ 28 is.Heatylylyga çydamly, ýöne guraklyga çydamly däl.Demirgazyk sebitlerde gyşda gyzdyrylan otaga göçürilmeli.

 • Hoya macrophylla variegata In

  Hoya makrofilla variegata In

  Ösüş üçin iň amatly temperatura 15 ~ 28 is bolup, ýokary temperaturada gowy ösýär.Gyş aýlarynda sowuk we birneme gurak gurşawda guraklyk bolmaly, aşa sowuk temperatura 10 above-dan ýokary bolmaly.

 • Succulent Plant Hoya Phuwuaensis

  Süýji ösümlik Hoya Phuwuaensis

  Hoýa ýagtylygyň ýaýramagyny, ýarym kölegeli gurşawy halaýar, güýçli şöhlelenmä mätäç bolsa-da, gün şöhlesinden gaça duruň, tomus hem kölege gerek, güýçli ýagtylygyň göni güne ýanýan ýapraklarynyň öňüni alýar. gül açmak ýa-da reňk bermek aňsat däl. Köp orkide çydamly däl we ýokary temperatura şertlerinde gowy ösýär, ýöne basseýn topragy suwdan gaça durmalydyr, tomus we güýzde ýokary temperatura möwsüminde suwarmak ýeterlik bolmaly, gurak çyglylygy görüň, howany ýokarlandyryň çyglylygy onuň ösmegine amatlydyr. Şeýle-de bolsa, gyşda sowuga çydamly görnüşler dogry izolýasiýa edilmeli ýa-da ýapraklaryň gaçmagy sebäpli döreýän sowuk zyýandan, çynlakaý ýa-da tutuş ösümlik ölüminden sowuk zyýandan gaça durmalydyr.

 • Hoya Callistophylla

  Hoya Callistophylla

  Reňkli globusly orkide uly, ýaşyl, lanceolate, iň ýokary akuminat, esasy obtuse, damarlary görnükli, garpyz ýapragy - dokumasy ýaly ýapraklary goýýar.

 • Succulent Plant Hoya kerrii var.

  Süýji ösümlik Hoya kerrii var.

  Pes sosna tokaýlarynda ösmek üçin amatly, adatça ýyly we çygly howa ýaly tropiki ýerlerde has ýygy duş gelýär we göni ýagtylygy alyp bilmeýär, şonuň üçin bu sebitde ösmek üçin amatly. Ösümligiň sowuk garşylygy güýçli däl we bolup biler gyşda 5 than-dan pes bolmaly däldir.Şonuň üçin öýde köpeldilende sowukdan goramaga we ýylylyga üns bermeli.