Krassula

 • 12cm Pot Crassula Fire Fox

  12 sm Pot Crassula Fire Fox

  Kalanchoe tirsifoliýa bagynyň gibridleri, deprek “Ye Tang möhüri” diýlip hem atlandyrylýar, ösümlik görnüşi has uludyr we ýeňil şahasy, biraz uzynrak bejeriş wagty öküziň ýaýramagynyň ýagdaýyna öwrüler, birneme galyň ýapraklar, ýapraklaryň gyrasy arka ýaprak, ýaprak görnüşi silindr görnüşli ýa-da listik, öňdäki obtuse, uç ýok, tutuş ösümlik örtügi aýaz, ýapraklaryň umumy reňki çal ýaşyl, ýöne uly temperatura tapawudy bolan güneşli gurşawda ýapraklar tilki gulaklary ýaly şekil bilen gyzyl öwüsýär, şonuň üçin ot tilkiniň ady.

 • Echeveria Lenore Dean

  “Echeveria Lenore Dean”

  Köp ýyllyk etli ösümlikler ýa-da kiçi ösümlikler, kiçi we orta görnüşli ösümlikler üçin ösümlikler. Stolon stoluň düýbünden ösýär.Stoluň ujunda ownuk gül ýapraklary ösýär. Şonuň üçin köp ýyllap ekilen kebelek kebelek brokadasy köplenç böleklere bölünip bilýär, ýöne kebelek kebelek brokadasy kebelek kebelekden has haýal ösýär. şekilli, birneme dik, ýokarky tegelek we ownuk uçly, içerde birneme egrilen ýaly, tutuş ösümlik birneme huni şekilli, açyk ýaşyl ýa-da gök-ýaşyl ýaprak reňkini, iki tarapynda sary ak, birneme inçe ýaprakly, ýaprakly azajyk tozan ýa-da mumy gatlak, suwdan gorkmaň. Kebelek kebelek brokad simleri oklary, güller tersi jaň şekilli, öň tarapy - 5 çatryk. Gyzyl, ýokarsy sary, iýun-awgust aýlarynda gülleýär.

 • Crassula Tricolor Jade

  Crassula üçburç Jade

  Nädip ekmeli?

  1. Daşky gurşawyň talaplary

  Warmyly, gurak we güneşli şertleri gowy görýär.Olar guraklyga we garyplyga, sowuga däl-de, suwa garşy durýarlar.

  2. Topragyň talaplary

  Crassula Tricolor Jade topragy gözenekli we şemalladylmaly we gowy zeýkeş bolmaly, şonuň üçin gün ýaşýan goz topragy ýaprak galyndy topragy ýa-da torf 2 bölegi, bag topragy 1 bölegi, gum topragy ýa-da wermikulit bilen garylyp bilner. toprak iýmitleri, az mukdarda süňk naharyna goşup bolýar.

  3. lightagtylyk köp

  “Crassula Tricolor Jade” her ýyl aprel aýyndan noýabr aýyna çenli ösýän möwsümde özüne çekiji bolýar.Ösümlik möwsüminde ýeterlik ýagtylyk gurşawynda saklanmalydyr.Gün ýeterlik bolmasa, ösmek aňsat, bu ösümlikleri boşadýar we ýaşyl we sary goýýar.

  4. Suw talaplary

  “Crassula Tricolor Jade” suwarmak prinsipi gury we gowy suwarylýar, şonuň üçin gün ýaşýan möwsümde goz suwy ýeterlik bolmaly, ýöne gazanyň suwundan gaça durmaly, ýogsam Crassula Tricolor Jade çüýremek aňsat.

 • Crassula Black lolita

  Crassula Gara lolita

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüşi: Crassula
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Crassula perforata ssp. kasugaensis variegata

  Crassula perforata ssp.kasugaensis variegata

  Temperatura: 18-25 suitable amatly, gyşda 5 lower-den pes bolmaly däl; Tohumlandyrma: Ösüş wagtynda suwuk dökün bilen her on günden bir dökün gatlagyny iň gowusy; yşyklandyryş: a-da goýmaly azajyk astigmatiki ýer; Suwaryş: azajyk doldurylýar, howuz däl; Gazany çalyşyň: Gazany her ýazda üýtgetmek iň gowusy; ýaýramagy: esasan kesilenler bilen ýazda.

 • Succulent Plant Crassula deltoidea

  Süýji ösümlik Crassula deltoidea

  Crassula deltoidea, Namibiýada tebigy ýagdaýda paýlanýan Crasaceae maşgalasyndaky Cinozawr urugynyň ösümligidir. Ösümlikleriň pesligi, adatça beýikligi 10 sm-den ýokary däl, dik ýa-da obli baldaklary, käwagt şahalanýar; ýapraklary biri-birine garşy, ýumurtga, üçburç ýa-da romboid, etli, ak daşky görnüşi, kiçijik konkaw tegmiller bilen dargadylan, ýeterlik ýagtylykda gülgüne; Simler, ownuk peç şekilli, süýtli ak, hoşboý ysly, her ýyl awgust we sentýabr aýlarynda gülleýär. Adatça ýapragy ýapragy ösdürip ýetişdirmek üçin ulanýar, jyns güneşli, gowy şemalladylýar , gurak gurşaw we gowy zeýkeşli çägeli toprak, ösümlik has guraklyga çydamly, aşa köp suwarmak köküni çüýrär.

 • Crassula ausensis ssp. ausensis

  Crassula ausensis ssp.ausensis

  Crassula Ausensis Ssp.titanopsis, Namibiýanyň günortasynda doglan Crasaceae maşgalasyndaky Cinozawr urugynyň köp ýyllyk ösümlik ösümligidir. Ösümligiň boýy 10 santimetre çenli, ösmegi aňsat; rozetka, galyň etli, ýumurtga, spatulat, dykyz ownuk konweks tegmiller we ak gysga saçlar. , ýaşyl ýapraklar, dargadylan gyzyl ýa-da goňur gyzyl tegmiller we gün, ak güller, korolla bäş lobly, öň loblar köpelýär, tomusda we güýzde gülleýär; Ösümlik möwsüminde ekiş we şahanyň gyrasy köpelmegi, bahar we güýz, ýeterlik ýagtylyk ýaly.

 • Succulent Crassula oblique Gollum

  Succulent Crassula oblique Gollum

  Crassula oblique Gollum-yň ýyly we gurak, gün şöhlesini gowy görýän gurşawy ýeterlikdir, guraklyga we ýarym kölege çydamly, ýokary temperatura izolýasiýasyndan gaça durýar, şonuň üçin Crassula oblique Gollume nädip ýokarlanýar? Içerki ekerançylykda gowy ýerleşdirilmeli? ýagtylyk, wagtal-wagtal güne, gyşda bolsa ýyly çäreleri görmek üçin ýagtylyk. Ekin ekmek üçin toprak üçin ýeňil kislotaly topragyň gowşak, dem alýan we gowy drena .yny saýlamak iň gowusydyr.