Kotiledon

  • Succulent Plant HederaL.

    Süýji ösümlik HederaL.

    Beýleki zatlara ýa-da ösümliklere siňdirilip bilinýän epifitiki kökler bilen ýumşak baldaklar, uzyn ýa-da 3-12 lobly uzyn ýaprakly ýaprakly ýapraklar. Korimboza, güller kiçi, biseksual, birneme ýaşyl, gysga sütünlere birleşdirilen, berry görnüşli damjalar

  • Cotyledon Orbiculata Oblonga Variegata

    Cotyledon Orbiculata Oblonga Variegata

    Cotyledon Orbiculata Oblonga Variegata etli gyrymsy görnüşli süýji ösümlikdir. Çekimli we tegelek ýapraklar ýaprakly, özüne çekiji sada, pyçagyň ýokarky gyrasy güne gyzyl reňkde bolar, ak poroşok gatlagynyň üstünde, gaty ýakymly. Suneterlik gün şöhlesine meňzeýär, salkyn we şemalladylýan gurşaw, guraklyga garşylyk, tomus gyşlar, şemalladyşa we kölege ýerleşdirilmeli, suwaryş ýygylygyny azaltmaly, her gezek suwarmaly, gyşyň ösüş gurşawynyň temperaturasy 5 less-dan pes bolmaly däldir .Sörite üns gerek , poroşok gatlagynyň ýitmegine täsir etmezlik üçin ýaprakdaky ýapraga we suwa degmezlige çalşyň. Köp ýaýratmak tertibi esasan diri galmak derejesi bilen buduň goýulmagy we ekişidir.