Araceae

 • Araceae Alocasia Odora OKinawa Silver

  Araceae Alocasia Odora OKinawa Kümüş

  Araceae-ni ýaýratmak: arassa suw sepilmegini dowam etdirmek bilen ýaprak görnüşiniň ortaça ýokarlanmagyna üns beriň, ýapraklar daşardan başga has arassa we tertipli bolar.

  Indiki ýokary temperatura we ýokary çyglylyk, gowy gyşarmak üçin gurak gyş, suw sepilişini azaltmak, kök ulgamynyň durnuklylygyny saklamak we ösümlikleriň guraklygy üçin howanyň suwunda däl-de, guraklygy peseltmek üçin suw sepip bolýar. ösüşi kän yzarlamaň, pes temperaturadan we ýokary çyglylykdan gaça duruň, köküni erbet we ölümden saklaň.

 • Succulent plant Monstera var. borsigiana White Variegata

  Süýji ösümlik Monstera var.borsigiana White Variegata

  Bambukyň ösmegi üçin amatly temperatura 18-28 between aralygynda.Ony ekenimizde daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine üns bermelidiris.Tomusda ýokary temperatura möwsüminde, salkyn otaga geçirmek ýa-da sowatmak üçin ösümlige suw sepmek ýaly sowadyş çäreleri görmelidiris. Gyşyň sowuk möwsüminde ony ýyly otaga geçirmeli, we gyşyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin içerdäki temperaturany 15 gradusdan ýokary saklaň.

 • Succulent plant Philodendron Pink Princess

  Ajaýyp ösümlik Filodendron gülgüne şazada

  Filodendron gülgüne şazada, dürlüligiň tebigy üýtgemegi.filodendron gülgüne şazada dürlüligiň üýtgemegi.

  Onuň täze ösen ýapraklary goňur-gyzyl reňkde bolýar, dürli ýapraklaryň üýtgemegi gülgüne, ak gülgüne tegmillerde peýda bolar. Leavesapraklarda ak ýa-da açyk gülgüne tegmiller bolar.

 • Succulent plant Philodendron Var

  Süýji ösümlik Filodendron War

  Çyglylygy dolandyrmak: gurak gurşaw ýaly, degişli suwaryş bolup biler. Topragyň çyglylygyny saklamak üçin ösümlikleri suw bilen sepiň we howanyň temperaturasy ýokary bolanda sowadyň, howany 60-70 göterim çygly saklaň.

 • Succulent plant Syngonium Podophyllum

  Süýji ösümlik Syngonium Podophyllum

  Bu ýaprak - synlaýan ösümlik.Güýçli tendril bilen köp ýyllyk üzümdir we ulularyň ösümligine çykmak ukyby bar.Baldagyň düwünlerinde howa köklerini ösdürip ýetişdirmek aňsat.Beýleki iki tapawutly aýratynlyk, çukuryň uzynlygy we ördekiň aýagy ýaly ýapraklaryň görnüşi.

   

  Leavesapraklaryň üstü adatça ak, krem, kümüş, gülgüne we gyrmyzy we ş.m. bolýar we kömürturşy gazyny azaltmak ukyby gaty gowy.Üýtgäp durýan organiki hapalaýjylary arassalamak ukyby ortaça, esasanam formaldegidi aýyrmak üçin ortaça;Blade tozany saklamak (tozany aýyrmak) ortaça ukyby.