Aeonium

 • Aeonium Plant “Goddess luo mage”

  Aeonium zawody “Godu luo mage”

  17 sm Pot Aeonium Zawody "Godu luo mage"

  Orta görnüşli, tohum häsiýeti aýratyn, guraklyk brokadany yza çekip biler, brokada täzeden çykmak üçin uzak ýygnak ösdürip biler.Bu häsiýet sebäpli, güýçli uýgunlaşma, ösüşiň köp ugurlary üçin amatly.

 • Succulent Plant Greenovia “Princess Laura”

  Grinowiýanyň ajaýyp ösümligi “Şazada Laura”

  Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
  Dürli görnüş : Grinowiýa
  Aýratynlyk: Galyň ýapraklar bilen
  Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
  Ömürboýy: Köpeltmek aňsat

 • Aeonium ‘Mardi Gras

  Aeonium 'Mardi Gras

  Aeonium 'Mardi Gras' Amerikadan düýbünden owadan ösümlik.Yearylyň dowamynda ajaýyp görünýän hakykatdanam ajaýyp reňkler we bellikler bar.

  Ulaldygyça owadan ownuk gyrymsy agaç öndürýär, islendik kolleksiýa üçin hökmany zat.

 • Aeonium Medusa

  Aeonium Medusa

  Aeonium 'Medusa', şu wagta çenli bar bolan iň owadan dürli görnüşli Aeoniumlaryň biridir.Aeonium 'Velor' -yň dürli görnüşli görnüşi hasaplanýar.Aeonium 'Velor' -dan Gollandiýadan gelip çykýan sport myş-myşlary bilen.

  Aeonium 'Medusa' şondan soň planetada iň köp gürlenýän we gözlenýän görnüşleriň birine öwrüldi.

  Üýtgeşiklik ösümlikde ajaýyp güýçli bolýar we ulaldygyça ajaýyp görnüşe eýe bolýar.Tomusda üýtgeşiklik gyzgyn gyzyl reňkde bolýar we gyşyň ýakynlaşmagy bilen daşky ýaprak gyralary krem-ak bolýar.Esasanam bu Aeonim kämillik ýaşyna ýetende diňe owadan we haýran galdyryjy birleşme.

  Aeonium 'Medusa' Aeonium 'Velor' ýaly gaty ösýär we merkezi rozetanyň aşagynda şahalaryň gatlaklaryny emele getirer.Biziň bilşimize görä, bu ösmeýär, sebäbi bu ösümligiň üýtgemegi bilen baglanyşyklydyr.Boýy 45 santimetre çenli ösüp bilýär we 40 sm köp gatlak bilen ýaýraýar.

  Taňrylaryň jezasy hökmünde saçyny ýylanlara öwüren grek mifiki jandary Medusanyň gulplaryna meňzeýän has garaňky üýtgeşikligi görüp bilersiňiz.

 • Aeonium Plants Aeonium LilyPad

  Aeonium ösümlikleri Aeonium LilyPad

  Aeonium LilyPad gapdal pyntyklary ösdürip ýetişdirmek, aşaky ýapraklary guramak we köp sanly köne üýşmeleri emele getirmek aňsat, ýapraklary galyň we çemçe görnüşli, ýapraklaryň ujy görnüp duranok we lotos görnüşi ýakyndan ýerleşdirilen.Şol bir gurşaw gurşawy bilen ýapraklary gülgüne gülgüne mämişi ýaşyl reňkde, ştatda liliýa lili bolsa gaty owadan, ýöne ýaşyl liliýa liliýa ösümlik reňkiniň birneme ýüzi. köne üýşmek gaty owadan.

   

  Ekin ösdürip ýetişdirmegiň bu bölümini buklaň

  Aeonium LilyPad-y saklamak aňsat, gapdal buduň aşagyndan ösüp, uzyn köne üýşmek emele gelýär, sebäbi ol lotos palmasynyň bir görnüşi, şonuň üçin tomusda guraklyk has düşnüklidir, tomus kölegelere az üns bermeli; gönüden-göni ýagtylygyň, ösümligiň boş däldigine göz ýetirmek üçin tortyň ýaýramagynyň mümkindigini; suwy, basseýn topragynyň gury ýerini, basseýniň boýunda az mukdarda suwuň bolmagyny üpjün etmeli; ventilyasiýa güýçlendirilmeli; Tomus ýagyşdan gaça dur, kelle suwarmak, uzak möhletli çygly basseýn topragy. Ösümlik we güýz möwsüminde ýeterlik ýagtylyk bermäge synanyşyň, lili lili ýapraklary has örtüler, has ykjam we galyň bolar, reňk özüne çekiji mämişi gülgüne ýaşyl, ýeterlik däl ýagtylyk, ýapraklar bolar has ýaýraň, ýapraklar ýaşyl öwüsýär, gök önümleriň reňki. Ösümlik we güýz ösümlik möwsümini ýeterlik derejede suwarmak, basseýn topragy 70 ýa-da 80-i gowy guratmak, uzak wagtlap gurak bolmak, ýagyş möwsümi uzak wagtlap saklanmalydyr. ýagyş çukury, çüýrän ýapragyň öňüni alyňtorf / kokos kepegi ýaly lili lili ekmek, gowşak we dem alýan gurşaw saýlanyp bilner, granulaly topragyň paýy ýarym.Topragyň paýy ýerli gurşawa we hyzmat ediş endiklerine görä dürli mukdarda düzülip bilner.