Biz hakda

Min Hui (Fujian) bagbançylyk kärhanasy, Ltd.hasaba alnan maýasy 20 million ýuana bilen 2012-nji ýylyň mart aýynda döredildi.

160-dan gowrak işgäri bolan Ningde şäheriniň pingnan etrabynyň Kuitou senagat parkynda ýerleşýär;Kompaniýanyň 10,000 inedördül metr döwrebap dokuma medeniýeti nahal gözleg we ösüş binýady, 200 gektar häzirki zaman oba hojalygy teplisasy we ekiş bazasy bar;Hytaýda etli dokuma medeniýeti, dokuma medeniýeti nahal oturtmak we satmak bilen meşgullanýan Hytaýda ilkinji täze gül ekerançylyk kompaniýasydyr.

Kompaniýa esasan dokuma medeniýeti we sukulýentler we gül görnüşleri, gök nahallar, ownuk küýze ösümlikleri, miweler we gök önümler satmak bilen meşgullanýar.Şol bir wagtyň özünde, gül ekýän toprak, gül dökünleri, gül baglary we enjamlary satmak bilen meşgullanýar.Fidanlaryň ýyllyk önümçiligi 12-15 million, ýyllyk satuw mukdary bolsa 35 million ýuandan gowrak.

company img
company img-2

Min Hui (Fujian) bagbançylyk kärhanasy, Ningde şäherindäki öňdebaryjy kärhana, milli ýokary tehnologiýaly kärhana we welaýat ýokary tehnologiýaly kärhana;Önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edilýär we gündogar Fujianda ösümlik nahallaryny öndürmek, satmak we eksport etmek boýunça ýeke-täk kompaniýadyrys.2018-nji ýylda import we eksport ygtyýarnamasyny alanymyzdan bäri ABŞ, Awstraliýa, Japanaponiýa we Günorta Koreýa ýaly 13-den gowrak ýurda üstünlikli eksport etdik.

Häzirki wagtda bu kompaniýanyň Tmall, JD.COM, Taobao ýaly mikro dükan WeChat platformasy, ajaýyp APP platformasy we Alibaba ýaly onlaýn dükan satuw platformalary bar we 100-den gowrak müşderi bilen uly bölek teplisalary we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Bütin dünýäde müşderiler bilen ýurduň hemme ýerinde gezelenç ýyladyşhanalary.

Kompaniýanyň esasy taslamalary

Dokuma medeniýeti nahallaryny gözlemek we ösdürmek we öndürmek.

Häzirki wagtda bu kompaniýanyň 12 sany esasy gözleg we tehniki magistral işgäri bar, şol sanda 8-i kollej derejesi ýa-da ondan ýokary derejesi.Tehnologiýa nukdaýnazaryndan, şirketleri we gülleri köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek ýaly baý tehnologiýalary toplady we berk tehniki binýady bar.

Mundan başga-da, kompaniýanyň içerde we daşary ýurtda tehniki hyzmatdaşlyk we alyş-çalyş üçin oňat binýady bar we Fujian Oba hojalygy we tokaý uniwersiteti, Fujian oba hojalygy ylymlary akademiýasy we Fujian adaty uniwersiteti bilen önümçilik, öwreniş we gözleg bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy. we ş.m. we kollej okuwçylary üçin tejribe binýadyny gurdy.

company img-3

Bu ylmy gözleg bölümleri kompaniýa üçin güýçli tehniki goldaw berýär.Häzirki wagtda bazara 400-den gowrak gül nahallaryny hödürläp biler, olaryň arasynda bazardaky nahallaryň takmynan 70% -iniň nyrh güýjüne düşünip, 300-den gowrak gyrymsy görnüş ösdürilip, öndürilýär.

company img-4

Elektron söwda satuwy.

Häzirki wagtda 2700 inedördül metr elektron söwda we gül logistika tranzit ammar merkezi, 1300 inedördül metr önümi görkezmek we satmak merkezi we 20,000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman oba hojalygy ýyladyşhanasy tamamlandy we ulanylmaga berildi.

Kompaniýa tor we awtonom satuw bölümlerini döretdi we Tmall, JD.COM, Taobao ýaly onlaýn dükan satuw platformalary, “WeChat” mikro-dükany, ajaýyp APP platformasy we Alibaba ýaly söwda dükanlary bar.Önümler ýurduň hemme ýerinde gowy satylýar we Europeewropa, Amerika, Awstraliýa, Japanaponiýa we Günorta Koreýa eksport edilýär.

Teplisada bilelikde ekmek.

"Kompaniýa + Daýhanlar + Internet" hyzmatdaşlygy we "Tohum üpjünçiligi + Tehniki goldaw + elektron söwdany satyn almak" arkaly kärhana daýhanlary gül ekişini ösdürmäge we kärhana açmaga iterýär we daýhanlaryň girdejilerini yzygiderli ýokarlandyrýar.Pingnan şäherindäki iki ekiş bazasynda synag synaglaryny geçirmek arkaly, kärhana Pingnan şäheriniň her şäherçesinde ýedi garyplygy azaltmak bazasyna çenli uzalýan we “internet plus Company + Farmers” -iň hyzmatdaşlyk re modeimini durmuşa geçirýän birneme ajaýyp ekiş dolandyryş usulyna eýe. daýhanlaryň girdejilerini üstünlikli herekete getirýän, garyplygy azaltmagyň täze ýoluny getirýär we kärhanalar bilen daýhanlaryň arasynda "ýeňiş gazanýar".Bu taslamanyň ýyllyk ekişi 2 million ösümlik bolup, taýýar nahallaryň ýyllyk satuwy 8 million ýuandan ýokary bolup, her bir garyp maşgalanyň ýyllyk girdejisiniň 40,000-60,000 ýuana deň bolmagyny üpjün edýär.